Regev 2000

רגב אלפיים


 • הגרסה האחרונה17.0
 • עודכנה לאחרונה3/9/2018

רגב אלפיים מורכבת משלושה מודולים:

 • תקשורת ייבוא וייצוא עם קלטות נתונים.
 • עורך פנקסי שדה.
 • תיאום קשיח של רשתות צלעונים.

תקשורת ייבוא וייצוא עם קלטות נתונים

מודול זה משמש לקריאת נתוני מדידה שנאספו בשדה בקלטת נתונים והעברתם למחשב. כמו כן, משמש לכתיבת נקודות עם קואורדינטות אל תוך הקלטת, לצורך התוויה בשדה.
התפריט הראשי של מודול הקלטות - נפתח מתוך רגב אלפיים

דוגמא לקריאת נתונים - תצוגה בטרם תרגום לקובץ פנקס שדה של רגב אלפיים

דוגמא לתוצאת קריאת נתונים - כפי שמופיעה בעורך פנקסי השדה

עורך פנקסי שדה

מודול זה משמש לצפייה ועריכה של קבצי פנקס שדה - נתוני מדידה, נקודות ותצפיות.
עורך פנקסי השדה - החלון הראשי של רגב אלפיים

הגדרת יחידות מידה - אחד המאפיינים הייחודיים של התוכנה אר.גי.אם

סייר שמות הנקודות - מאפיין של העורך

תצוגה גרפית של התצפיות של תחנה - מאפיין של העורך

תיאום קשיח של רשתות צלעונים

מודול זה משמש לתאום קשיח של רשתות צלעונים.

פועל בשיטת מינימום הפרשי ריבועים - בתאום קואורדינטות ובתאום גובה. האלגוריתם מתבצע במספר צעדים:

 1. סינון הנקודות המשתתפות ברשת הצלעונים.
 2. מיצוע תצפיות כפולות.
 3. חישוב משקלים עבור התצפיות הממוצעות.
 4. הצגת סיכום סטטיסטי בטרם תיאום.
 5. תאום.
 6. הצגת דוחות פלט.
 7. חישוב שארית נקודות הפרטים על בסיס הצלעון המתואם.

החלון הראשון במהלך התאום - בדיקת תקינות התצפיות בין נקודות ידועות לבין עצמן

רשימת הנקודות שסוננו כנקודות הצלעון - ידועות ונעלמות הקלט לתאום הוא קובץ פנקס שדה גולמי, בלתי מסודר. ראשית, התוכנה שולפת מתוכו את השייך לצלעון. שנית, התוכנה מפרידה בין תאום קואורדינטות לתאום גבהים. בכל אחד משני התאומים, התוכנה מפרידה בין נקודות ידועות לנעלמות.

דוגמא להצגת הודעת אזהרה במהלך התאום - במקרה זה, סטיית אורינטציה בתחנה

טבלת תצפיות ממוצעות ודיוקיהן - לצפייה ולעריכה במהלך התאום לאחר איסוף כל התצפיות הנכללות בתאום, התוכנה ממצעת תצפיות כפולות וקובעת דיוקים לתצפיות הממוצעות. טבלה נפרדת נוצרת לכל סוג של תצפית. המשתמש יכול לשנות דיוק של תצפית מסוימת, או לקבוע דיוק אחיד לכל התצפיות.

תוצאות התאום - בדיקת סטיות בין תצפיות מדודות לאותם גדלים מחושבים סטיות מעל 15 מילימטר מסומנות באדום.

סיום התאום - צפייה והדפסה של דוחות

נקודות הפרטים מחושבות גם הן, אוטומטית, מיד לאחר התאום. לבסוף, התוצאות המתואמות מופיעות בחלון עריכה של רגב אלפיים.