Map 2000

מפ אלפיים


 • הגרסה האחרונה17.1
 • עודכנה לאחרונה3/9/2018

התוכנה מפ אלפיים משמשת ליצירת מפות ממוחשבות ושירטוטן.

מאפיינים ראשיים:

 • תקשורת ייבוא וייצוא עם רגב וגיאו אלפיים.
 • ישויות נקודות.
 • אפשרות הגדרה חופשית של סימבולים על נקודות.
 • ישויות קווים, קשתות, סגמנטים.
 • אפשרות הגדרה חופשית של סוגי קווים על קווים, קשתות וסגמנטים.
 • ישויות טקסט.
 • אפשרות הגדרה חופשית של מאפיינים על נקודות.
 • אפשרות הגדרה חופשית של מילוי משטחים הכלואים בתוך סגמנטים.
 • ישויות תמונות.
 • שליטה ובקרה על תצוגת השרטוט.
 • חישוב טופולוגיה.
 • שמירת עבודות בקבצי מפה וקבצי פרוייקט.
 • הדפסה ושירטוט.
 • תקשורת ייבוא וייצוא עם פורמט DXF של אוטוקד.
 • יצירת קווי גובה.
 • חישוב ושירטוט חתכים.
 • חישוב כמויות.

מודול קווי גובה

משמש לחישוב ויצירת קווי גובה. מבוסס על האלגוריתם של דלאוני לטריאנגולציה ועל האלגוריתם של בזייר להחלקה.

הקלט כולל:
 • נקודות גובה
 • קווי אי-רציפות
זמין בשלוש גרסאות:
 • כמות נקודות גובה מוגבלת עד 10,000 נקודות.
 • כמות נקודות גובה מוגבלת עד 100,000 נקודות.
 • כמות נקודות גובה בלתי מוגבלת.

הפרמטרים המשמשים לבקרה:

פרמטרים לבקרת קלט ופלט

פרמטרים לבקרת יצירת קווי הגובה

פרמטרים לבקרת האנוטציה

מבט כולל על כל השטח

מבט פנימה בזום

מודול חישוב ושרטוט חתכים לאורך ולרוחב

משמש לחישוב ושרטוט חתכים לאורך ולרוחב עבור דרך מוגדרת. מבוסס על מודול קווי הגובה לחלונות המשובץ במפ אלפיים. הקלט כולל:

 • שתי שכבות מודל של קווי גובה.
 • סגמנט הגדרת דרך.

הפרמטרים לבקרת חישוב חתכים לאורך ולרוחב

הפרמטרים לבקרת שרטוט חתכים לאורך ולרוחב

דוגמא לשרטוט חתכים לרוחב

תצוגת זום של שרטוט חתכים לרוחב

דוגמא לשרטוט חתכים לאורך

תצוגת זום לשרטוט חתכים לאורך

מודול חישוב כמויות

משמש לחישוב כמויות בין שתי שכבות מודל של קווי גובה. מבוסס על מודול קווי הגובה לחלונות המשובץ במפ אלפיים.

שיטות החישוב האפשריות הן:

 • שימוש בטריאנגולציות של שני המודלים - חישוב מדוייק.
 • חלוקת השטח לריבועים ושימוש בטריאנגולציות שני המודלים - מדוייק.
 • חלוקת השטח לריבועים - חישוב מקורב.
 • קליטת מטריצה של הפרשי גבהים בריבועים - חישוב מקורב.
 • חישוב נפח בין שתי שכבות של חתכים לרוחב - מדוייק.

פרמטרים לבקרת חישוב הנפח

דוגמא לחישוב כמויות בשיטה המשתמשת בטריאנגולציות של שני המודלים

דוגמא לחישוב כמויות בשיטת החלוקה לריבועים המדוייקת. הקווים בשרטוט זה מייצגים את הגבולות בין שטחי המילוי והחפירה.