Geo 2000

גיאו אלפיים


  • הגרסה האחרונה17.0
  • עודכנה לאחרונה3/9/2018

התוכנה גיאו אלפיים משמשת לחישובים גיאומטריים (קוגו).

הדבר השימושי בגיאו אלפיים הוא האפשרות לכתוב סקריפט של פקודות הניתן בקלות לשינוי וחישוב חוזר. שיטה זו יעילה ביותר לחישובי קדסטר וחלוקה.

ישנם ארבעה חלונות ראשיים בגיאו:
  • סקריפט הפקודות אשר המשתמש כותב.
  • אוצר הפקודות של גיאו אלפיים.
  • דפי התוצאות השונות שמייצר הסקריפט.
  • תצוגה גרפית של תוצאת חישוב הסקריפט.

חלון סקריפט הפקודות של המשתמש

חלון הסקריפט מציג את רשימת הפקודות ואת מצבן. מצבה של פקודה עשוי להיות: טרם מחושבת, מחושבת, מחושבת עם אזהרה, לא מחושבת בגלל שגיאה. כמו כן, פקודה עשויה להיות במצב פעיל או כבוי, נעול או מתעדכן.

הדוגמא למעלה מראה פקודה במצב עריכה, במקרה זה פקודה להזנת נקודות ידועות.

חלון אוצר הפקודות של גיאו אלפיים

תהליך יצירת פקודות הסקריפט הוא פשוט ביותר. לכל פקודה חלון מיוחד לה מלווה בהסבר. הפקודות הן ברמה עילית, מבהירות ומפשטות את צרכי החישוב של המודד. ניתן להוסיף, למחוק ולשנות פקודות בכל מקום בסקריפט, בקלות, והתוצאות מתעדכנות אוטומטית מול העיניים. כל הפלטים - נקודות, דוחות, משתנים, גרפיקה - מתעדכנים אוטומטית עם כל שינוי בסקריפט!

חלון דפי התוצאות השונות שמייצר הסקריפט

ישנם 8 דפי תוצאות אותם מייצר הסקריפט. דף לנקודות רגילות, דף לנקודות ידועות לקביעת פרמטרים של התמרה, דף לקווים, דף לקשתות, לחלקות, לדוח, לטבלאות, למשתנים. ניתן לעבור מדף אל דף בלחיצת כפתור - כל הדפים מתעדכנים אוטומטית אחרי כל שינוי בסקריפט.

חלון התצוגה הגרפית של תוצאת חישוב הסקריפט

החלון הגרפי מציג את תרשים תוצאת חישוב הסקריפט. בנוסף, הוא משמש לשליפת נתוני מידע עבור פקודות חדשות. החלון מלווה בתפריט פקודות, נוסח מפ אלפיים, המאפשר שליטה על מאפייני התצוגה.